Par mums Tulkošanas pakalpojumi  PASŪTĪT Specializācija  Komercnoteikumi Vakances Blogs CV Kontakti

Vispārējie komercnoteikumi 


1. Pamatnoteikumi

1.1.    Šie noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir SIA „Baltic Translations”, reģistrācijas Nr. 40103457302, juridiskā adrese: A. Deglava 61/1-57, LV-1035, Rīga, (turpmāk – Izpildītājs) un klienta/partnera (turpmāk – Pasūtītājs), (abi kopā un katrs atsevišķi turpmāk saukti Puse/Puses) savstarpējo attiecību reglamentējošs dokuments, kurā ir noteiktas Pušu tiesības, pienākumi un sadarbības principi.

1.2.    Noteikumi ir izvietoti Izpildītāja interneta vietnē www.baltictranslations.lv, kur Pasūtītājs var iepazīties ar tiem.

1.3.    Noteikumi ir jebkura starp Pasūtītāju un Izpildītāju noslēgta darījuma neatņemama sastāvdaļa, un Noteikumi Pusēm ir saistoši.

1.4.    Līgumiskās attiecības starp Pasūtītāju un Izpildītāju tiek nodibinātas rakstiska pasūtījuma veidā, t.sk. elektroniskā veidā (turpmāk – Pasūtījuma veidlapa).

2. Noteikumu priekšmets

Noteikumu priekšmets ir tādu pakalpojumu sniegšana, kas ir Izpildītāja uzņēmējdarbības veidi, jo īpaši rakstisku un mutisku tulkojumu izpilde (turpmāk – Pasūtījums) saskaņā ar Pasūtījuma veidlapā minētajiem nosacījumiem un šiem Noteikumiem.

3. Rakstiskie tulkojumi

3.1. Vispārīgie noteikumi

3.1.1.         Izpildītājs saskaņā ar šiem Noteikumiem apņemas izpildīt Pasūtījumu noteiktā valodā un noteiktā laika posmā, vēlāk to nododot Pasūtītājam iepriekš norunātajā veidā.

3.1.2.         Pasūtītājs saskaņā ar šiem Noteikumiem apņemas izpildīto Pasūtījumu pieņemt un samaksāt Izpildītājam iepriekš norunāto cenu.

3.2. Pasūtījuma izpildes termiņi

3.2.1.         Pasūtītāja pienākums ir pieņemt izpildīto Pasūtījumu Pasūtījuma veidlapā noteiktajā laikā un veidā.

3.2.2.         Pasūtītāja vai tā pilnvarota darbinieka pienākums ir pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) apstiprināt Pasūtījuma pieņemšanu, norādot, ka tas pieņemts laikā.

3.2.3.         Ja Pasūtītājs neizpilda Noteikumu 3.2.2. punktā minēto pienākumu un 24 stundu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas termiņa pa tālruni vai rakstiski (tai skaitā pa e-pastu) neatgādina par Pasūtījumu, Izpildītājs secina, ka Pasūtītājs ir Pasūtījumu saņēmis laikā un viņam nav radušies nekādi iebildumi par darba izpildes termiņu un kārtību. Šajā gadījumā Pasūtītājam nav tiesību izvirzīt pretenzijas par izpildīto Pasūtījumu.

3.2.4.         Pasūtījuma izpildes termiņš nav nokavēts, ja Izpildītājs atkārtoti – pēc Pasūtītāja atgādinājuma – tam nosūta Pasūtījumu un pierāda, ka to jau ir nosūtījis Pasūtījuma veidlapā noteiktajā laikā un veidā.

3.2.5.         Ja Izpildītājs bez attaisnojoša iemesla nokavē izpildītā Pasūtījuma nodošanu, Puses vienojas par atlaidi apmērā līdz 10% no Pasūtījuma summas.

3.2.6.         Ja attaisnojošu iemeslu dēļ izpildīto Pasūtījumu nav iespējams nodot Pasūtītājam iepriekš noteiktajā veidā, Izpildītājs izvēlas citu Pasūtījuma nodošanas veidu, kura izdevumus sedz Pasūtītājs, par ko tas iepriekš tiek brīdināts.

3.2.7.         Ja Pasūtītājs 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Pasūtījuma nodošanas Pasūtītājam neiesniedz pretenziju, kā arī nemin pamatotu iemeslu, kam piekrīt abas Puses, un atsakās pieņemt pienācīgi izpildītu Pasūtījumu, Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums apmaksāt.

3.3. Pušu tiesības un pienākumi

3.3.1.         Pasūtītājam, pasūtot pakalpojumu (pa e-pastu vai aizpildot Pasūtījuma veidlapu), ir pienākums:

3.3.1.1. informēt Izpildītāju par jebkuru stilistisku īpatnību saistībā ar Pasūtījumu – piemēram, Pasūtījuma izmantošanas mērķi, norādot, vai Pasūtījums tiks izmantos iespieddarbiem, reklāmas un/vai PR aktivitātēm, publicēšanai interneta vietnēs, prasības teksta izkārtojumā, teksta formātā u.tml., un

3.3.1.2. iesniegt Izpildītājam visus dokumentus un informāciju, kas ir nepieciešama atbilstoša un precīza Pasūtījuma izpildei, piemēram, specifiska terminoloģija, saīsinājumu skaidrojums attiecīgajā valodā, vai nodot Izpildītājam citus palīgmateriālus, vai iecelt atbildīgo personu, kas sniegs nepieciešamās konsultācijas par tulkojamo dokumentu, tā īpatnībām, niansēm u. tml.

3.3.2. Ja Pasūtītājs neizpilda Noteikumu 3.3.1. punktā noteikto, Izpildītājs negarantē tulkojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja noteiktajām vēlmēm (piemēram, subjektīvai terminu izvēlei, teksta interpretācijai) vai izmantošanas mērķiem un neuzņemas nekādu atbildību par trūkumiem, neprecizitātēm, nepilnībām tulkojumā, kā arī par to netiek izskatītas pretenzijas.

3.3.3. Pasūtītāja pienākums ir informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt viņa pienākumu veikt rēķina samaksu par izpildīto Pasūtījumu.

3.3.4. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamajām sekām, kas ir saistītas ar autortiesību pārkāpumiem.

3.3.5.         Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas saistīta ar Pasūtījuma priekšmetu, kā arī apņemas veikt visu no Pasūtītāja saņemto materiālu, jo īpaši konfidenciālas informācijas, uzskaiti.

3.3.6.         Izpildītājs patur autortiesības uz izpildītājiem darbiem.

3.4. Pretenzijas

3.4.1. Pasūtījuma defekti ir: ja Izpildītāja vainas dēļ Pasūtījums netika izpildīts saskaņā ar Pasūtījuma veidlapā minētajiem noteikumiem vai nav izpildīts atbilstošā gramatiskā, stilistiskā vai semantiskā kvalitātē.

3.4.2. Ja netiek konstatēti Noteikumu 3.4.1. punktā norādītie defekti, tiek uzskatīts, ka Pasūtījums ir izpildīts pienācīgi un atbilstoši Pasūtītāja prasībām.

3.4.3.         Pretenzijas ir jāiesniedz rakstiski (tai skaitā arī pa e-pastu). Pretenzijas ir jāpamato un tajās jānorāda defekta veids un, ja iespējams, arī skaits.

3.4.4.         Pretenzijas par izpildīto pakalpojumu defektiem iesniedzamas šādā kārtībā un termiņos:

3.4.4.1. ja Pasūtītājs ir juridiska persona (komerciālais tulkojums) – nekavējoties pēc defekta konstatēšanas, bet ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc Izpildītāja pakalpojuma saņemšanas;

3.4.4.2. ja Pasūtītājs ir fiziska persona – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

3.4.5.         Pretenzijas, kas iesniegtas, neievērojot 3.4.4.1. un 3.4.4.2. punktos noteikto, netiek izskatītas.

3.4.6. Ja Izpildītājs atzīst Pasūtītāja pretenziju par pamatotu, Izpildītājs veic nepieciešamo izpildītā Pasūtījuma korektūru. Šajā gadījumā Pasūtītājam ir tiesības saņemt atlaidi līdz 10% no Pasūtījuma cenas.

3.4.7. Pasūtītājam tiek piešķirta atbilstoša Pasūtījuma cenas atlaide, ja Izpildītājs atzīst par pamatotu Pasūtītāja pretenziju, kuras pamatā nav Noteikumu 3.4.1. punktā noteiktie defekti, vai ja Pasūtītājs atsakās no piedāvātās korektūras. Ja starp Pusēm rodas strīds sakarā ar Pasūtītāja termiņā iesniegto pretenziju, abas Puses sākumā apņemas strīdu risināt, ievērojot ārpus tiesas izskatīšanas kārtību, izvēloties kompetentu un neatkarīgu speciālistu. Abas Puses savstarpēji vienojas par speciālistu, izvēloties to no zvērinātu tulkotāju saraksta pie attiecīgā notāra. Atlaides apjoms tiek noteikts, pamatojoties uz speciālista atzinumu vai abu Pušu vienošanos.

3.4.8. Par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Noteikumu 3.4.1. punktā noteiktajos gadījumos, ir atbildīgs Izpildītājs. Zaudējumi var tikt atlīdzināti Pasūtījuma cenas apmērā. Visos pārējos gadījumos, ko neregulē šie Noteikumi un kas nav noteikti sadarbības līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

3.4.9. Ja Pasūtītājs ir piekritis, ka rakstisko tulkošanu vienam dokumentam veic vienlaicīgi vairāki tulkotāji, lai paspētu vēlamajā Pasūtītāja izpildes termiņā, Pasūtītājs nevar izteikt pretenzijas par atšķirīgu valodas pielietojumu un stilu.

4. Mutiskie tulkojumi

4.1. Vispārīgie noteikumi

4.1.1. Izpildītājs saskaņā ar šiem Noteikumiem apņemas izpildīt Pasūtījumu (mutisko tulkojumu) noteiktā valodā, laikā un vietā.

4.1.2.         Pasūtītājs apņemas pieņemt izpildīto Pasūtījumu un samaksāt Izpildītājam norunāto cenu par mutisko tulkojumu.

4.1.3.         Izpildītājs nodrošina mutisko tulkojumu ar tulka(-u) starpniecību.

4.2. Mutisko tulkojumu izpildes termiņi

4.2.1.         Pasūtītāja pienākums ir pieņemt tulkojumu noteiktajā termiņā un veidā, kas norādīts Pasūtījuma veidlapā.

4.2.2. Ja mutiskais tulkojums ir veikts atbilstoši Pasūtījuma veidlapā noteiktajām prasībām un termiņā, un Pasūtītājam nav radušās pretenzijas, Pasūtītāja vai tā pilnvarota darbinieka pienākums ir uzreiz (tajā pašā dienā) pēc tulkojuma veikšanas mutiskā tulkojuma izpildes akta veidlapā rakstiski apstiprināt, ka tulkojums ticis veikts vajadzīgajā kvalitātē un laikā.

4.2.3. Ja Pasūtītājs atteiksies pieņemt pienācīgi izpildītu mutisko tulkojumu bez tāda attaisnojoša iemesla, ko atzīst abas Puses, un neiesniegs pretenziju, Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu, un Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu, kuru Pasūtītājam ir pienākums samaksāt.

4.3. Pušu tiesības un pienākumi

4.3.1.         Pasūtītājs apņemas:

4.3.1.1.    informēt Izpildītāju par Pasūtījuma mērķiem, kuriem tiks izmantots mutiskais tulkojums, un

4.3.1.2. ne vēlāk kā trīs darba dienu laikā pirms Pakalpojuma izpildes dienas iesniegt Izpildītājam visus dokumentus, informāciju un/vai palīgmateriālus, kas ir nepieciešami atbilstoša un precīza Pasūtījuma izpildei, piemēram, specifiska terminoloģija, saīsinājumu skaidrojums attiecīgajā valodā, iepriekšējo sapulču protokoli/lēmumi, referāti, prezentācijas vai citi materiāli, kā arī informēt par tulkojamā teksta īpatnībām, niansēm u. tml.

4.3.2. Ja Pasūtītājs neizpilda Noteikumu 4.3.1. punktā noteikto, Izpildītājs negarantē tulkojuma atbilstību jebkādām Pasūtītāja noteiktām vēlmēm (piemēram, subjektīvai terminu izvēlei, teksta interpretācijai) vai izmantošanas mērķiem un neuzņemas nekādu atbildību par trūkumiem, neprecizitātēm (piemēram, neprecīzu terminu tulkojumu u. tml.), nepilnībām tulkojumā, kā arī par to netiek izskatītas pretenzijas.

4.3.3. Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāju par visiem apstākļiem, kas var ietekmēt viņa pienākumu veikt rēķina samaksu par izpildīto Pasūtījumu.

4.3.4. Izpildītājs nav atbildīgs par iespējamajām sekām, kas ir saistītas ar autortiesību pārkāpumiem.

4.3.5.         Izpildītājs apņemas turēt noslēpumā visu informāciju, kas ir saistīta ar mutiskā tulkojuma tematu.

4.3.6. Pasūtītājam nav tiesību pieprasīt, lai tulks(-i) veiktu citas, Pasūtījuma veidlapā nenorādītas, darbības, piemēram, rakstisku tulkojumu veikšana, sapulces protokolēšana, gida pakalpojumu sniegšana u. tml.

4.3.7. Pasūtītājam ir pienākums samaksāt Izpildītājam par visu noteikto tulka(-u) darba laiku, arī tad, ja Pasūtītājs nav izmantojis visu šo laiku.

4.3.8.         Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt attiecīgus darba apstākļus noteiktajam mutiskā tulkojuma veidam, ieskaitot tehnisko aprīkojumu, ja tas netiek pasūtīts pie Izpildītāja.

4.3.9.         Izpildītājs patur autortiesības uz izpildītājiem darbiem.

4.4. Ceļa, naktsmāju un uztura izdevumi

4.4.1.         Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulka(-u) braucienu no norunātās vietas uz vietu, kur jāveic tulkojums.

4.4.2. Ja tulks(-i) izmanto privāto transportlīdzekli, sabiedrisko transportu, taksometra pakalpojumus u. tml., Pasūtītājs sedz visus tulka(-u) ceļa izdevumus, to abpusēji saskaņojot ar Izpildītāju.

4.4.3.         Pasūtītājam jānodrošina tulkam naktsmājas – vienvietīgu istabu ar ērtībām.

4.4.4.         Pasūtītāja pienākums ir nodrošināt tulkam(-iem) pusdienu un atpūtas pārtraukumus vismaz 30 minūšu garumā reizi četrās tulkošanas stundās.

4.4.5. Mutiskās tulkošanas diena ir 8 (astoņas) stundas, ieskaitot pārtraukumus. Ja tulkošanas diena tiek pagarināta, Puses vienojas par papildu samaksu.

4.4.6.         Pasūtītājam ir tiesības uz kompensāciju par laiku, ko nokavējis tulks.

4.5. Pretenzijas

4.5.1. Mutiskā tulkojuma defekti ir: ja Izpildītāja vainas dēļ tulkojums netika izpildīts saskaņā ar Pasūtījuma veidlapā minētajiem noteikumiem.

4.5.2. Pretenzija jāiesniedz rakstiski (tai skaitā pa e-pastu). Pretenzijā jāpamato un jāapraksta defekta veids, pēc iespējas vairāk pamatojot to ar pierādījumiem.

4.5.3. Pretenzijas par izpildīto pakalpojumu defektiem iesniedzamas šādā kārtībā un termiņos:

4.5.3.1. ja Pasūtītājs ir juridiska persona (komerciālais tulkojums) – nekavējoties pēc Pakalpojuma saņemšanas, bet ne vēlāk par brīdi, kad Puses paraksta aktu par pakalpojuma saņemšanu. Ja Pasūtītājs aktu neparaksta uzreiz pēc Pakalpojuma saņemšanas un rakstiski nesniedz motivētus iebildumus, akts nākamajā dienā tiek uzskatīts par parakstītu.

4.5.3.2. ja Pasūtītājs ir fiziska persona – normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un termiņos par preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likumu.

4.5.4. Pretenzijas, kas iesniegtas, neievērojot Noteikumu 4.5.3.1. un 4.5.3.2. punktos noteikto, netiek izskatītas.

4.5.5. Pasūtītājam tiek piešķirta atbilstoša atlaide, ja Izpildītājs atzīst par pamatotu Pasūtītāja pretenziju, kuras pamatā nav Noteikumu 4.5.1. punktā noteiko defektu. Minētās atlaides apmērs tiek noteikts, pamatojoties uz speciālista sniegto atzinumu vai abām Pusēm savstarpēji vienojoties.

4.5.6. ja starp Pusēm rodas strīds par Pasūtītāja termiņā iesniegto pretenziju, abas Puses sākumā apņemas risināt strīdu, ievērojot ārpus tiesas izskatīšanas kārtību, izvēloties kompetentu un neatkarīgu speciālistu. Par speciālistu abas Puses savstarpēji vienojas, izvēloties to no zvērinātu tulku saraksta pie attiecīgā notāra.

4.5.7. Par iespējamiem zaudējumiem, kas radušies Izpildītāja vainas dēļ Noteikumu 4.5.1. punktā noteiktajos defektu gadījumos, ir atbildīgs Izpildītājs. Zaudējumi var tikt atlīdzināti Pasūtījuma cenas apmērā. Visos pārējos gadījumos, ko neregulē šie Noteikumi un kas nav noteikti sadarbības līgumā, Puses vadās pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.

5. Pasūtījuma cena

5.1.    Pasūtījuma cenas aprēķina pamatā ir Izpildītāja spēkā esošais cenrādis un tajā norādītais cenas aprēķina veids.

5.2.    Ja aptuvenā Pasūtījuma cena izriet tikai no aptuvenā vienību skaita, cenu aprēķins tiek veikts, saskaitot reālās vienības (tulkojuma mērķvalodā) pēc tulkojuma izpildes.

5.3.    Visas cenrādī norādītās cenas ir dotas eiro(EUR) bez pievienotās vērtības nodokļa (PVN).Ja Pasūtījuma izpildes laikā dažādu apstākļu dēļ mainās pakalpojumu cenas, Izpildītāja pienākums ir informēt par to Pasūtītāju vismaz vienu kalendāro mēnesi iepriekš.

5.4.    Izpildītājs ir tiesīgs piešķirt atlaidi visam kopējam Pasūtījuma apjomam. Atlaides apmērs ir atkarīgs no kopējā Pasūtījuma apjoma.

5.5.    Atkarībā no Pasūtījuma (teksta) sarežģītības Izpildītājs ir tiesīgs piemērot uzcenojumu apmērā līdz 30 %.

6. Norēķinu kārtība

6.1.    Izpildītājam ir tiesības izrakstīt rēķinu par sniegtajiem pakalpojumiem uzreiz pēc Pasūtījuma izpildes, pamatojoties uz Pasūtījuma veidlapā norādītajiem nosacījumiem.

6.2.    Pasūtītājs par pakalpojumiem maksā saskaņā ar Izpildītāja izrakstītiem rēķiniem, kurus Pasūtītājs apmaksā rēķinā norādītājā termiņā.

6.3.    Ja nav atsevišķas rakstiskas vienošanās, Pasūtītāja pienākums ir veikt pakalpojumu apmaksu desmit dienu laikā pēc rēķina saņemšanas, veicot pārskaitījumu uz Izpildītāja norādīto kontu, vai arī nosūtīt Izpildītājam pamatotus iebildumus jeb rakstisku pretenziju.

6.4.    Ja Pasūtītājs kavē rēķina apmaksas termiņu, Pasūtītājs maksā līgumsodu 0,5% apjomā no parāda summas par katru maksājuma kavējuma dienu.

6.5.    Izpildītājam ir tiesības Pasūtītāja maksājumu uzraudzību un parādu iekasēšanu nodot trešajai personai, un Pasūtītāja pienākums ir apmaksāt šos izdevumus.

6.6.    Maksājumu kavēšanas gadījumā Izpildītājs ir tiesīgs pārtraukt tālākos darbus.

6.7.    Jebkura maksājuma kavējuma gadījumā Pasūtītāja iemaksātās summas vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda un parāda dzēšanai un tikai tad maksājuma apmaksai. Rēķina apmaksa ir uzskatīta par veiktu dienā, kad naudas līdzekļi pilnā apmērā ir ieskaitīti Izpildītāja bankas kontā.

6.8.    Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītājam pirmo Pasūtījumu 100% apmērā rēķinā norādītajā termiņā.

6.9. Ja maksājumu kavēšanas gadījumā Izpildītājs rakstiski brīdina (t.sk. pa e-pastu u.tml.) Pasūtītāju trīs dienas iepriekš, un Pasūtītājs nav veicis apmaksu, Izpildītājs ir tiesīgs nekavējoties bez papildu brīdinājuma pārtraukt tālākos darbus. Darbi tiek atsākti pēc visu līgumsodu, parādu un maksājumu apmaksas.

6.10. Izpildītājs ir tiesīgs izstādīt Pasūtītājam avansa rēķinu un pieprasīt samaksu pirms darbu uzsākšanas, ja pasūtījumu summa pārsniedz 200,00 (divi simti) EUR.

7. Atbildība

7.1.    Puses tiek atbrīvotas no atbildības par līguma saistību nepildīšanu tādu nepārvaramas varas vai neparedzētu apstākļu ietekmes rezultātā, kurus attiecīgā Puse (vai abas Puses kopā) nevarēja paredzēt, novērst un ietekmēt, un par kuru rašanos Puses nav atbildīgas.

7.2.    Ja tulkojuma teksts tiks izmantots iespieddarbiem vai arī kā citādi publicēts un izplatīts, Pasūtītāja pienākums ir par to informēt Izpildītāju. Ja Pasūtītājs nav norādījis Izpildītājam, ka tulkojamie teksti paredzēti iespieddarbiem, Pasūtītājam nav tiesību iesniegt pretenziju par to zaudējumu atlīdzināšanu, kas saistīti ar veiktajā pasūtījumā konstatētajiem defektiem.

7.3.    Pusēm izmantojot sakaru līdzekļus, Izpildītājs nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies pasta, elektronisko vai citu sakaru līdzekļu, kā arī tehnisko iekārtu, kas nodrošina attiecīgos Izpildītāja pakalpojumus, lietošanas traucējumu rezultātā.

7.4.    Izpildītājs nav atbildīgs par aizkavējumiem Pasūtījuma nodošanā, sūtījumu nozušanu, pārraides kļūdām vai izkropļojumiem, kas radušies sakaru iekārtu trūkuma vai bojājuma dēļ (t. sk. datorvīrusi), laika zonu starpību, pārtraukumiem elektroenerģijas piegādē Pasūtītāja pusē vai jebkādu citu apstākļu rezultātā, kas ir ārpus Izpildītāja gribas un kontroles.

7.5.    Visos gadījumos Izpildītāja atbildība nepārsniedz Pasūtītāja samaksāto naudas summu Izpildītājam konkrētā Pasūtījuma ietvaros.

8. Īpaši noteikumi

8.1.    Ja Pasūtītājs atsauc Pasūtījumu pēc savas iniciatīvas, Pasūtītāja pienākums ir samaksāt Izpildītājam par visu jau izpildīto darbu.

8.2.    Pasūtītājs apņemas, ka bez Izpildītāja rakstiskas piekrišanas nesazināsies ar Izpildītāja tulkotāju vai tulku.

8.3.    Ja Izpildītājs rakstiski piekrīt, ka Pasūtītājs sazinās ar tulkotāju vai tulku, Pasūtītāja pienākums ir neizpaust tulkotājam vai tulkam informāciju, kas attiecas uz konkrēto Pasūtījumu.

8.4.    Pasūtītājs apņemas informēt Izpildītāju par katru jaunu vienošanos ar tulkotāju vai tulku. Ja Pasūtītājs neievēro Noteikumu 8.2. un/vai 8.3. pukntus, Pasūtītājs maksā Izpildītājam līgumsodu pasūtījuma apmērā.

9. Nobeiguma noteikumi

9.1. Jebkuru strīdu, nesaskaņas vai prasību, kas izriet no Pušu noslēgtā līguma un kas skar tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, Puses risina Noteikumu noteiktajā kārtībā pārrunu ceļā. Ja tas nav iespējams, visi strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā.

9.2.    Noteikumi ir saistoši Pusēm.

9.3.    Pasūtītājs piekrīt un atļauj Izpildītājam apstrādāt Pasūtītāja personas datus.

9.4. Izpildītājs izstrādā un nosaka sadarbības noteikumus, cenrādi un pakalpojumu Noteikumus. Ja Noteikumi tiek grozīti aktuālā Pasūtījuma laikā, Puses ievēro Noteikumus, kas bija spēkā Pasūtījuma izdarīšanas brīdī.

9.5. Pasūtītājam ir tiesības iepazīties ar Noteikumiem jebkurā laikā Izpildītāja mājaslapā www.baltictranslations.lv. Pēc Pasūtītāja pieprasījuma šie Noteikumi var būt izdrukāti un pievienoti Pasūtījuma veidlapai/līgumam.

9.6. Jautājumos, kas nav iztirzāti šajos Noteikumos un Pušu rakstiskajās vienošanās, Puses vadās pēc LR normatīviem aktiem.

9.7. Visi Noteikumos iekļautie virsraksti un numerācija ir paredzēta vienīgi Noteikumu labākai pārskatāmībai un nevar tikt izmantoti šo Noteikumu interpretēšanai.

Apstiprināts Rīgā, 2013. gada 4. janvārī.
Pasūtīt
Seko mums

Jaunumi
Baltic Translations © 2018  |  Lapas izstrādātājs: Smartsoft
Tel.:(+371) 288 66 169
E-mail: info@baltictranslations.lv